графчки дизајнер

Декан на факултетот за Дизајн и мултимедија, сценограф

Во време на борба за кликови, културата не е привлечна тема